Privacybeleid Jouis.nl

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Jouis B.V. (hierna: “Jouis”) verwerkt van de gebruikers van de website www.jouis.nl.

Indien je je registreert op de website www.jouis.nl of om een andere reden persoonsgegevens aan Jouis verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Jouis B.V.

Cornelis Bakkerlaan 59

1251 BP Laren

KvK nummer 68450788

Onze klantenservice is bereikbaar via info@jouis.nl.

 1. Welke gegevens verwerkt Jouis en voor welk doel

2.1 In het kader van je registratie op en gebruik van onze website (en dedaarop aangeboden dienstleverlening) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer.

2.2 Jouis verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over je registratie op de website en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie of klachten en om per mail of telefoon contact met je op te nemen om te controleren of de gegevens correct zijn.
 2. indien je via de website producten of diensten hebt besteld, worden je voor- en achternaam en bankrekeningnummer gebruikt voor de afwikkeling van de betalingen;
 3. je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen/verstrekken van uitnodigingen en informatie over de door Jouis georganiseerde diensten en activiteiten;
 4. uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt Jouis je naam en e-mail adres voor het per e-mail versturen van haar nieuwsbrief met nieuwe acties en informatie over Jouis. Indien je deze e-mails niet meer wenst te ontvangen kan je daar tegen bezwaar maken door een mail te sturen naar het in artikel 1 opgenomen e-mail adres van de. In iedere mail is ook een ‘uitschrijven’ link toegevoegd, waarmee je jouw toestemming kunt intrekken.

2.3 Jouis kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

 1. Bewaartermijnen

3.1 Jouis zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn en voor de nakoming van haar (wettelijke) verplichtingen, bijvoorbeeld op het gebied van bewaartermijnen en het leveren van bewijs. Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Jouis en je te informeren over de voordelen van het gebruik van Jouis.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Jouis passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Jouis gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Jouis. Met de verwerkers heeft Jouis een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van verwerkers.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de klantenservice (info@Jouis.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Jouis zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Jouis je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de klantenservice (info@Jouis.nl). Jouis zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Jouis je hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Jouis je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de klantenservice (info@jouis.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenservice (info@Jouis.nl).

 1. Overgang van overneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Jouis kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je hierover via de mail tijdig informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kan je natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen of ons verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen.

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.jouis.nl bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Laren, 28 mei 2018

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Je hoeft je niet opnieuw in te schrijven als je dit al eens gedaan hebt.
Je wordt dan automatisch al voorzien van nieuws en updates.